Call Us : (+382) 20 648 145

ISO STANDARDI ISO

Naša kompanija posjeduje ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 standarde, kao i savremeni monitoring za elektronsko praćenje video i alarmnih sistema. Ono po čemu smo posebno prepoznatljivi je stručan i iskusan tim inženjera i tehničara, koji osluškuju potrebe klijenata i odgovaraju na svakodnevne izazove.

ISO 9001

Predstavlja međunarodni standard koji svojim zahtjevima definiše Sistem upravljanja kvalitetom, čiji je osnovni cilj zadovoljenje potreba korisnika. Ovaj sistem se može primijeniti na sva preduzeća bez obzira na tip, veličinu organizacije ili proizvode i usluge koji se isporučuju krajnjem korisniku.

SERTIFIKAT

ISO 14001

Ovaj ISO standard odnosi se na Sistem upravljanja zaštitom životne sredine. Implementacija ovog sistema prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004 obezbjeđuje preduzeću održivi razvoj, u skladu sa svjetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.

SERTIFIKAT

OHSA 18001

Sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu predstavlja dio ukupnog sistema upravljanja organizacije, pruža okvir za organizacije, bez obzira na njihovu složenost i veličinu, da holistički upravljaju svojom bezbjednošću. Ovaj standard dizajniran je na način da omogući organizacijama da pokažu svoju posvećenost prilikom pružanja bezbjednog i efikasnog okruženja.

SERTIFIKAT

ISO/IEC 27001

Osnovni cilj ovog standarda je informaciono-fizičko-tehnička zaštita preduzeća. Ovaj međunarodni standard svojim zahtjevima definiše Sistem upravljanja bezbjednošću informacija, primjenljiv je na bankarske i finansijske institucije, IT sektore, ekonomske sektore, sve javne ili privatne organizacije.

SERTIFIKAT

ISO 22301

ISO 22301 standard odnosi se na Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja. Njegove specifičnosti odnose se na zahtjeve za planiranje, uspostavlјanje, primjenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno pobolјšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta, sa ciljem što veće zaštite od incidenata u vanrednim situacijama (elementarne nepogode ili nemiri), koji na određeni način mogu da remete poslovanje. Ovaj sistem postoji kako bi doveo do smanjenja vjerovatnoće njihovog pojavlјivanja i omogućio što je moguće bolju pripremu u slučaju njihove pojave, kao i oporavka prilikom neželjenih efekata.

Ovaj međunarodni standard primjenjuje model Planiraj (Plan) – Uradi (Do) – Provjeri (Check) – Djeluj (Act) – PDCA. Ovakav princip funkcionisanja obezbjeđuje stepen konzistentnosti sa drugim standardima za sisteme menadžmenta, kao što su standardi ISO 9001 (Sistem menadžmenta kvalitetom), ISO 14001 (Sistem menadžmenta životnom sredinom), ISO/IEC 27001 (Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija), ISO/IEC 20000 (IT – menadžment uslugama). Na ovaj način podržava dosljednu i integrisanu primjenu, kao i funkcionisanje sa povezanim sistemima menadžmenta.

SERTIFIKAT